Strona główna ZHost

Regulamin

Regulamin korzystania z usług serwisu Zhost.pl

 
§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.Przed dokonaniem zamówienia usługi należy dokładnie zapoznać się z poniższym Regulaminem. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.
 
§ II. DEFINICJE
 
1.Abonent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zaakceptowała regulamin korzystania z Platformy i skutecznie dokonała rejestracji na Platformie.
 
2.Usługa – odpłatne udostępnianie przestrzeni dyskowej, utrzymanie w systemie Operatora witryny WWW, kont pocztowych, kont FTP, baz danych MySQL.
 
3.Okres Abonamentowy – okres na jaki została wykupiona usługa.
 
4.Operator - firma Zebu, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ZEBU Anna Rzetecka w Poznaniu przy ulicy Starołęcka 42, NIP 777-269-19-24 na podstawie wpisu do ewidencji nr 12639.
 
5.Usługa Dodatkowa – usługa niestandardowa, która wykracza poza podstawowe zamówienie. Niniejszą usługę należy wykupić oddzielnie poprzez wysłanie zamówienia na adres bok@zhost.pl 
z dopiskiem Usługa Dodatkowa.
 
6.Platforma - serwis internetowy zarejestrowany w domenie www.zhost.pl, należący do firmy ZEBU Anna Rzetecka z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań,  wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta i gminy Swarzędz pod numerem  12639,  NIP: 777-269-19-24, Regon: 300271681.
 
7.Profil użytkownika - sekcja Platformy dostępna dla Użytkownika zarejestrowanego
 
8.Regulamin – poniższy dokument dotyczący zasad korzystania z Platformy. Zaakceptowany podczas zamówienia Regulamin pełni funkcję umowy zawartej pomiędzy Abonentem i Operatorem. 
 
 
§ III. URUCHOMIENIE USŁUGI I PŁATNOŚCI
 
1.Warunkiem rozpoczęcia realizowania Usługi jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na Platformie Operatora oraz dokonanie terminowej wpłaty na konto bankowe Operatora. Wymagane jest aby dane podane przez Abonenta odpowiadały stanowi faktycznemu.
2. Rejestracja Abonenta może być dokonana wyłącznie przez Abonenta lub osobę, która ma zgodę do reprezentowania Abonenta, w tym do dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. 
3.Termin uruchomienia usługi wynosi 2 dni robocze liczone od dnia otrzymania przez Operatora potwierdzenia dokonania opłaty abonamentowej przez Abonenta.
4.Naliczanie wysokości opłat abonamentowych następuje na podstawie cennika zamieszczonego na Platformie Operatora.
5.W trakcie trwania opłaconego Okresu Abonamentowego nowe ceny Usług zaczynają obowiązywać dopiero po zakończeniu obecnego Okresu Abonamentowego.
6.Po wykupieniu Usługi, w profilu użytkownika zostanie zapisana faktura pro-forma a po dokonaniu opłaty abonamentowej za wybrany okres, w Profilu użytkownika zostanie zapisana elektroniczna faktura VAT. 
7.Abonent może zrezygnować z zamówionej nieopłaconej Usługi w ciągu 7 dni od zamówienia. Po tym czasie Usługa zostaje wykasowana z danych Platformy.
8.Abonentowi, który wypowiedział umowę nie przysługuje zwrot kwoty za pozostały okres trwania Usługi.
 
§ IV. PRZEDŁUŻENIE USŁUGI
 
1.Na 32,7,3,1 dni przed końcem ważności usługi Operator informuje Abonenta o fakcie kończenia się usługi. Powiadomienie to wysyłane jest drogą elektroniczną na e-mail podany w formularzu zamówienia.
2.Operator udziela informacji o możliwości przedłużenia Usługi na prośbę Abonenta.
3.Warunkiem przedłużenia Usługi jest dokonanie przez Abonenta wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Operatora w terminie do dnia zakończenia świadczonej Usługi. Faktura pro-forma dostępna będzie po zalogowaniu na stronie Platformy w profilu użytkownika.
4.W przypadku nieotrzymania opłaty w wyznaczonym terminie, Usługa na koniec opłacanego okresu jest blokowana na czas 30 dni. Jeżeli Abonent nie ureguluje w tym czasie należności na rzecz Operatora, wszystkie składniki Usługi są usuwane automatycznie.
 
§ V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
1.Abonent wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Operatora swoich danych osobowych w celach administracyjnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r. Nr.101,poz.926 z późniejszymi zmianami). Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Operatora informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Na pisemną prośbę wysłaną na e-maila bok@zhost.pl Abonent może w każdej chwili cofnąć te zgody.
 
2.Operator zastrzega sobie prawo do umieszczenia (chyba że Abonent złoży pisemną rezygnację) adresu URL, nazwy lub logo Abonenta w spisie Abonentów w formie elektronicznej, w tym na stronach WWW Operatora.
3.Dane podawane przez Abonenta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do kontaktowania się z Abonentem w ramach obsługi Platformy oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Zhost.pl
 
4. Dane osobowe Abonenta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
 
§ VI. PRAWA I OBOWIAZKI OPERATORA
 
1.Operator dołoży wszelkich starań aby Usługi były świadczone nieprzerwanie w sposób ciągły.
2.Operator zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymania świadczenia Usługi z przyczyn technicznych oraz sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Usług bez podania przyczyn.
3.Operator zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia ograniczeń do Usługi świadczonej na rzecz Abonenta w przypadkach gdy ten działa na szkodę lub pogorszenie się usług świadczonych innym Abonentom.
4.W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Abonenta, Operator ma prawo natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi bez wcześniejszego powiadamiania Abonenta o tym fakcie. 
5.W przypadku przerwy w świadczeniu Usługi, która trwa co najmniej 24 godziny Operator po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego o 2 dni za każde 24 godziny przerwy.
6.Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Usługi oraz utratę danych wynikłe z przyczyn od niego niezależnych.
7.Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty, utratę przychodów, czy też szkody w wizerunku Abonenta, powstałe w wyniku wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu.
8.Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Usługi, przechowywane oraz rozpowszechniane przez Abonenta dane, a także za żadne straty w tym wyniku powstałe. Pełną odpowiedzialność ponosi Abonent.
9.Operator nie odpowiada za straty lub szkody wywołane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie haseł zabezpieczających dostęp do Usługi.
10.Całkowita odpowiedzialność Operatora wobec Abonenta ze wszystkich tytułów nie może przekraczać kwoty należnej Operatorowi z tytułu świadczenia Usługi.
11. Operator  nie ponosi odpowiedzialności za szkody: powstałe na skutek niemożliwości korzystania z Platformy z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub osób trzecich, wyrządzone w wyniku korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wynikłe z podania przez Abonenta  nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy Rejestracji.
 
 
§ VII. PRAWA I OBOWIĄZKI ABONENTA
 
1.Abonent zobowiązany jest do:
a) Dokonywania terminowych opłat za korzystanie z Usługi.
b) Informowania Operatora o zmianach mających wpływ na realizację Usługi.
c) Nie działania na szkodę innych Abonentów oraz Operatora.
d) Nie przekazywania i nie przechowywania w przestrzeni dyskowej udostępnionej przez Operatora treści łamiących prawo polskie oraz prawo Unii Europejskiej.
e) Nie przechowywania oraz nie rozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym osobom poniżej 18 roku życia.
f) Korzystania z Usługi w sposób określony w Regulaminie.
g) Nie rozsyłania masowych wiadomości drogą elektroniczną (SPAM) wbrew woli adresatów.
h) Niezwłocznej aktualizacji zarejestrowanych na Platformie danych w przypadku każdej ich zmiany.
2.W przypadku przekroczenia przez Abonenta parametrów Usługi, ma on możliwość modyfikacji parametrów Usługi poprzez zakupienie Usługi dodatkowej lub zmianę wykupionej Usługi. W celu zmiany prosimy o konta na adres e-mail bok@zhost.pl.
 
 
§ VIII. REKLAMACJA
 
1.Wszelkie reklamacje spowodowane nieprawidłowym świadczeniem Usługi przez Operatora, należy kierować na adres e-mail bok@zhost.pl. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej: login, imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej Abonenta, opis nieprawidłowości funkcjonowania Platformy. Operator rozpatruje uwagi i informuje Użytkownika  o wynikach postępowania reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Telefon alarmowy 501-706-718 czynny jest całą dobę.
 
§ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.Abonent wyraża niniejszym zgodę na przesyłanie na jego adres e-mail korespondencji elektronicznej w celu informacyjnym oraz promocyjnym.
2.Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą  każdorazowo  umieszczone na stronie http://www.zhost.pl/regulamin,155.html.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4.Wszelkie spory, zaistniałe pomiędzy Operatorem a Abonentem, których nie uda się załatwić polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy Operatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2013 roku.
 
 
 

Pomoc techniczna

Pomoc

Zaufali nam

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo